XX a. lietuvių keramikos kūrinius reprezentuojantys dailininkai:

Liudviko Strolio įvairių laikotarpių kūrybos pavyzdžiai

Juozas Adomonis

Eugėnė Dūdaitė-Antušienė

Danielis Juozapas Antušas

Balčiūtė

O. Pučkoriūtė-Baliulevičienė

B. Baliulevičius

M. Bankauskaitė

Nora Blaževičiūtė

Algimantas Butvila

L. Cieškaitė

Nerutė Čiukčienė

D. Eidukaitė

Pranciška Genienė

D. Gobytė

Genovaitė Jacėnaitė

Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė

Rytas Jakimavičius

T. Jankauskaitė

Pr. Janulevičienė

Nomeda Obelenytė-Jakūnienė

D. Jazgevičiūtė

Virginija Jasiūnaitė-Juršienė

Aldona Ličkutė-Jusionienė 

R. Kasperavičienė

Viktorija Karatajūtė-Šarauskienė

J. Okulič-Kazarinaitė

O. Kreivytė

Povilas Krivaitis

J. Kvašytė

Jonas Kvedaravičius

A. Laucius

Danutė Laurenčikaitė

N. Liatukaitė

V. Manomaitis

A. Masiukaitė

Laima Matijošaitytė-Martinkienė 

K. Karkaitė-Mazūrienė

Jonas Mikėnas

Jonas ir Juozas Mikėnai

T. Miknevičienė

V. Miknevičius

J. Laurušaitė-Navakienė

Rita Marija Pilkaitė-Butvilienė

G. Pinkutė

A. Pivoriūnas

Gražutė Čepaitė-Ragauskienė 

Džiuljeta Gudelytė-Raudonienė

Gvidas Raudonius 

Pr. Steponavičius

Leonas Vytautas Strioga

Liudvikas Strolis

A. Januškaitė-Šaltenienė

E. Šimatonis

Nijolė Šulcaitė

Liucija Šulgaitė

G. Degutytė-Švažienė

E. Talmantas

Ona Tamuliūnienė

Eva Tomaš

E. Tunkevičienė

K. Urbanavičius

H. Valujevičius

Elena Tulevičiūtė-Venckevičienė 

J. Vyšniauskienė

Bronė Vosylienė

Mykolas Vrubliauskas 

B. Zygmantaitė